MELLANO OY:N MARKKINOINTIREKISTERIÄ JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mellano Oy
Osoite: Kivistöntie 36, 73100 Lapinlahti
Puhelinnumero: 020 770 7740
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Janne Lehtonen
Puhelinnumero: 050-4087575
Sähköpostiosoite: janne.lehtonen(at)mellano.fi

3. Rekisterin nimi

Mellano Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään yrityksen mainonnan, markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin uusasiakashankinnan toteuttamiseksi rekisteröidyn suostumuksella.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
  • Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Asiakastietoja säilytetään 25 vuotta. Säilytysaika perustuu siihen, että kodin kalusteet uudistetaan 15 – 25 vuoden välein.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitävät henkilöt itse (tiedot koottu esim. messuilta ja esitetilauksista).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on kulunvalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
  • Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
  • Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Poistopyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.